Associazione temporanea d'impresa (Ati) | Societaria